Kişisel Verilerin Korunması / Açık Rıza Metni

Hangi Veriler İşlenmektedir?

YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kullanıcı Bilgisi,
 • İletişim Bilgisi,
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi,
 • Pazarlama Bilgisi,
 • Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddelerince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

??????????         kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, kullanıcının Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platformu’n işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması, YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçler inin yürütülmesi, YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 Kullanıcıların Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kullanıcının açık rızası kapsamında, YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcının Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Kullanıcıya özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve kullanıcıya iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kullanıcılar, kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri kullanıcı tarafından Beytepe Mah. Piri Reis Caddesi Ankajob No:2/11 Çankaya / ANKARA adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. YAKICI AKSESUAR MOBİLYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR